Carreg Lafar

new-slider-1000x565

Ffurfiwyd Carreg Lafar yng Nghaerdydd yn 1993 gydag Antwn, James, Rhian a Simon O’Shea. Ymunodd Linda y band yn ’94 i gwblhau’r grwp. Yn ystod yr haf ’95 gwnaethom ein halbwm cyntaf ‘Ysbryd y Werin’ gyda Sain Records. Cafodd yr albwm ei rhyddhau ym mis Tachwedd gydag adolygiadau gwych gan y wasg gerddoriaeth werin yn y DU

a Gogledd America.

Yn ystod yr haf 1996 wnaethon ni perfformio yn ein gŵyl fawr gyntaf yn Lorient, Llydaw, yn cynrychioli Cymru yn yr Ŵyl Ryng-Geltaidd. Roed hi’n ddeg diwrnod o berfformiadau, yn diweddu gyda’r band yn cefnogi’r cyngerdd Dan Ar Braz ‘Treftadaeth y Celtiaid’ i gynulleidfa o ryw 10,000 o bobl. Yn 1997 cafodd ‘Ysbryd y Werin’ ei rhyddhau yng Ngogledd America gan Street Blix Records a lansiwyd yr albwm gyda thaith dwy wythnos yn yr Unol Daleithiau. Ers hynny, mae’r band wedi dychwelyd i Ogledd America am

dair daith arall yn 1998, 2000 a 2001, yn ogystal â daith i Atlanta ar gyfer yr Ŵyl Geltaidd yno yn 1999 a’r Ŵyl Celtic Colours, Nova Scotia yn 2009.

Yn 1997 dechreuon ni gwaith ar ein ail albwm ‘Hyn’ a gafodd ei recordio yng Nghaerdydd yn Albany Studios. Cafodd yr albwm ei rhyddhau ar label Sain ym mis Awst ’98 ac hefyd wedi derbyn adolygiadau gwych yn yr holl cylchgronau cerddoriaeth werin a gwreiddiau mawr yn y DU ac ar draws Gogledd America. Wnaethom fideos hefyd ar gyfer dau trac oddi ar ‘Hyn’ a gafodd eu cynnwys ar y rhaglen celfyddydau, ‘Sioe Gelf’. Ar ddydd Calan 1999, gadawodd Simon y band er mwyn canolbwyntio ar ei waith gelf weledol ac ymunodd Dylan Davies fel gitarydd newydd. Yn hwyrach yn y flwyddyn honno aethom yn ôl i Lorient i gynrychioli Cymru eto yn yr hefyd Ŵyl Ryng-Geltaidd.

Rhyddh

awyd ‘Hyn’ gan Marquis Classics yng Ngogledd America ym Mai 2000 a chafodd yr albwm ei lansio gyda thaith llwyddiannus iawn dros tair wythnos yng Nghanada ac America yn ystod Awst 2000.

Dechreuodd y band recordio ein trydydd albwm ‘Profiad’ ym mis Ebrill 2001, hefyd yn Albany Studios. Mae’r albwm yn cynnwys tri cherddor gwadd, Robin Huw Bowen ar delyn deires, Lawson Dando ar piano a gitâr ychwanegol a Claudine Cassidy ar Soddgrwth. Cafodd yr albwm ei rhyddhau gan Sain ym mis Awst 2002 a lawnsio yn yr Ŵyl Ryng-Geltaidd Lorient ‘Blwyddyn Cymru’ y flwyddyn honno. Penderfynodd Dylan gadael y band ar ôl Lorient, er mwyn canolbwyntio ar ei waith ei hun.

Yn 2006 ymunodd Danny KilBride fel gitarydd a dychwelyd y band yn ôl i Lorient, hefyd gyda Gafin Morgan ar pibgorn a phibau ychwanegol. Rydym wedi parhau perfformio bob blwyddyn, yng y DU ac yn rhyngwladol, rhwng bywydau prysur teulu ac ymrwymiadau gwaith eraill. Wnaethon ni recordio EP newydd, Y Cadno yn hydref 2013, ac rydym yn y broses o recordio albwm newydd, i gael eu rhyddhau yn 2016 i nodi ein 20fed pen-blwydd, sydd yn cael ei ddilyn gan rai perfformiadau arbennig a thaith.

 

Carreg Lafar formed in Cardiff in 1993 with Antwn, James, Rhian and Simon O’shea. Linda joined the band in ’94 to complete the line-up. In the summer of ’95 we made our debut album ‘Ysbryd y Werin’ with Sain Records. The album was released in November and received great reviews from the folk music press in the UK and North America.

In the summer of 1996 we played our first major festival in Lorient, Brittany, representing Wales at the Interceltic Festival. Ten days of performances, culminating with the band supporting the Dan Ar Braz concert ‘Heritage of the Celts’ to an audience of some 10,000 people. In 1997 ‘Ysbryd y Werin’ was also released in North America by Blix Street Records and we launched the album with a two week tour of the States. Since then, the band has returned to North America for three further tours in 1998, 2000 and 2001, as well as trip to Atlanta for the Celtic festival in 1999 and the Celtic Colours Festival, Nova Scotia in 2009.

In 1997 we started work on our second album ‘Hyn’ which was recorded in Cardiff at Albany Studios. The album was released on the Sain label in August ’98 and also received rave reviews in all the major folk and roots music magazines in the UK and across North America. We also made videos for two tracks from ‘Hyn’ which were featured on a Welsh language TV arts programme, ‘Sioe Gelf’. On New Year’s day 1999, Simon left the band to concentrate on his visual art practice and Dylan Davies joined as the new guitarist. Later that year we returned to Lorient to represent Wales again at the Interceltic Festival.

‘Hyn’ was released by Marquis Classics in North America in May 2000 and the album was launched with a very successful three week tour of Canada and America in August 2000.

The band began recording its third album ‘Profiad’, in April 2001, also at Albany Studios. The album features three guest musicians, Robin Huw Bowen on triple Harp, Lawson Dando on additional guitar and piano and Claudine Cassidy on Cello. The album was released by Sain records in August 2002 and launched at the Lorient Interceltic Festival ‘Year of Wales’ that year. Dylan decided to leave the band after Lorient in order to concentrate on his own solo work.

In 2006 Danny KilBride joined the line-up on Guitar and the band returned to Lorient, also joined by Gafin Morgan on extra pibgorn and pipes. We have continued to perform every year, both at home and internationally, between busy family lives and other work commitments. We recorded a new EP, Y Cadno in the autumn of 2013 and we are in the process of recording a new album, to be released in 2016 to mark our 20th anniversary, followed by so